GeoJust s.c. wykonuje badania geologiczne na potrzeby projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do ziemi, zlokalizowanych w województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest tanim i prostym sposobem rozwiązania problemów z unieszkodliwianiem ścieków pochodzących z pojedynczych domów lub ich niewielkich zgrupowań, w przypadku braku zbiorczych systemów kanalizacyjnych.

Oczyszczalnia przydomowa składa się ze zbiornika (osadnika gnilnego) gdzie ścieki są oczyszczane mechanicznie oraz w zależności od typu oczyszczalni:
poletka drenażu rozsączającego, filtra piaskowego, oczyszczalni
hydrobotanicznej czy złoża biologicznie czynnego. Oczyszczone ścieki mogą być
odprowadzane przez drenaż rozsączający lub studnie chłonną do gruntu, albo
bezpośrednio do powierzchniowych wód płynących (rowy, rzeki).

Drenaż rozsączający stanowi układ podziemnych, perforowanych drenów
wprowadzających mechanicznie oczyszczone ścieki do ziemi. Warunkiem
poprawnego działania drenażu jest odpowiednia przepuszczalność gruntu, w
którym będzie ułożony.

Studnia chłonna stosowana jest w przypadku, gdy warstwa przepuszczalna
znajduje się na większej głebokości, lub gdy na działce nie ma odpowiednio
dużej, wolnej powierzchni do wykonania poletka drenażu rozsączającego.
Studnie chłonne mogą być stosowane tylko w gruntach piaszczystych, gdy ilość
ścieków nie przekracza 1 m3 na dobę.

Dodatkowym wymaganiem określonym w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) jest głębokość
występowania wody gruntowej co najmniej 1,5 m poniżej głębokości ułożenia
drenów lub dna studni chłonnej.

Na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość nie jest
większa niż 5 m3 na dobę nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Wybór sposobu odprowadzenia oczyszczonych ścieków zależy głównie od
warunków gruntowych działki.  Badania wykonywane przed kupnem oczyszczalni
mają na celu ustalenie głębokości występowania zwierciadła wody oraz
określenie przepuszczalności gruntów. Na podstawie danych o
przepuszczalności oblicza się dopuszczalne obciążenie hydrauliczne drenów i
dobiera ich odpowiednią długość.

Rozpoznanie podłoża polega na wykonaniu co najmniej dwóch otworów
badawczych do głębokości 3 m poniżej powierzchni terenu. Jeden z otworów
lokalizowany jest w miejscu projektowanego zbiornika, drugi w obrębie poletka
drenażu rozsączającego lub studni chłonnej. W trakcie prowadzenia wierceń
wykonuje się badania makroskopowe gruntów oraz pobiera próbkę gruntu do
badań laboratoryjnych. W laboratorium przeprowadza się analizę sitową próbki
oraz oblicza prędkość przepływu wody przez grunt (współczynnik filtracji). W
niektórych przypadkach badanie prędkości wsiąkania wody w grunt
przeprowadza się w terenie, w miejscu lokalizacji drenażu lub studni, wykonując
"test perkolacyjny". Wyniki badań opracowywane są w formie "Opinii o
warunkach hydrogeologicznych" sporządzanej standartowo w trzech
egzemplarzach.

Ponieważ gwarantujemy najwyższą  jakość sporządzanych przez naszą firmę
opracowań, nie podejmujemy się wykonywania badań gruntów pod przydomowe
oczyszczalnie ścieków o mniejszym od podanego zakresie prac terenowych.
W przypadku wykonywania badań na działce przeznaczonej pod budowę domu
jednorodzinnego zalecamy jednoczesne przeprowadzenie rozpoznania
koniecznego do prawidłowego zaprojektowania budynku.

Koszt opracowania "Opinii o warunkach hydrogeologicznych" jest ustalany
indywidualnie, w dostosowaniu do wymaganego zakresu prac. Informację o
cenach naszych usług można uzyskać telefonicznie lub wysyłając zapytanie
e-mailem.

Do wykonania „Opinii o warunkach hydrogeologicznych” wymagane są:

    zlecenie (wzór dla osoby prywatnej / firmy) na wykonanie "Opinii o warunkach
    hydrogeologicznych”,
    mapa zasadnicza lub sytuacyjno-wysokościowa działki w skali 1: 500 lub 1:1000 z
    zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni,
    informacja o projektowanej oczyszczalni (wymagane informacje znajdują się we
    wzorze zlecenia),
    umożliwienie wjazdu lub wejścia na teren badań (obecność inwestora w trakcie
    wykonywania badań nie jest konieczna).


Wszystkie niezbędne dokumenty można dostarczyć mailem lub faxem. Podkład
mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej w formie elektronicznej prosimy
przesłać w postaci  rastrowej (pliki z rozszerzeniem *.bmp,*.jpg, *.tif) lub
wektorowej (*.dwg). Prosimy o nie przesyłanie map w formacie *.pdf, ze
względu na brak możliwości ich późniejszej edycji.
Do góry
Badanie przepuszczalności gruntu - "test perkolacyjny".