GeoJust s.c.  wykonuje badania gleby, gruntów i wód gruntowych na
obecność zanieczyszczeń: metali ciężkich, substancji ropopochodnych,  
benzenu, toluenu, etylobenzenu, ksylenu, wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (WWA), cyjanków, polichlorowych bifenyli (PCB), pestycydów,
chlorobenzenów, chlorofenoli, fenoli i krezoli.

Badania zanieczyszczeń gruntów i wód przeprowadza się:

    przed podjęciem decyzji o kupnie nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele
    budowlane, położonej na terenach poprzemysłowych,
    przed budową obiektów mogących zanieczyścić grunty i wody gruntowe, na
    potrzeby określenia pierwotnego poziomu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-
    wodnego,
    w celu określenia wpływu istniejących obiektów i instalacji na środowisko
    gruntowo-wodne,
    przy rolniczym wykorzystaniu osadów ściekowych,
    przy wykorzystaniu gruntów antropogenicznych lub pochodzących z terenów
    poprzemysłowych do budowy nasypów, niwelacji terenu itp.,
    przy wykonywaniu rekultywacji gruntów.


Badania gruntów i wód gruntowych na obecność zanieczyszczeń polegają na
pobraniu próbki gruntu lub wody w terenie, a następnie laboratoryjnym
określeniu stężenia danej substancji. Najczęściej wykonywanymi oznaczeniami
są badania na zawartość 6 podstawowych metali ciężkich (Cu, Pb, Cd, Ni, Zn,
Cr) oraz substancji ropopochodnych z podziałem na oleje i benzyny.

Próbki gruntu pobierane są zazwyczaj z głębokości do 2,0 m p.p.t. Przy
wykonywaniu badań szczególnie ważne jest pobranie próbki w sposób
zabezpieczający ją przed przypadkowym zanieczyszczeniem substancjami
pochodzącymi spoza środowiska gruntowo-wodnego. Z tego powodu próbki z
głębokości do 1,0 m są pobierane z wykopów wykonywanych ręcznie,  
narzędziami z tworzyw sztucznych.  Z głębokości powyżej 1,0 m grunt pobiera się
za pomocą stalowej, ręcznej sondy penetracyjnej, której świdry nie były
zabezpieczane antykorozyjnie farbami mogącymi zawierać metale ciężkie.
Wykonując badania sprzętem ręcznym unika się możliwości zanieczyszczenia
próbek substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z silników wiertnic
spalinowych.

Po pobraniu próbki są umieszczane w jednorazowych, sterylnych opakowaniach
z tworzyw sztucznych i przekazywane do laboratorium. Badania laboratoryjne
wykonują dla nas akredytowane laboratoria, przy użyciu metod zalecanych
przez  normy polskie i europejskie (metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej, chromatografii gazowej). Grunt uznaje się za
zanieczyszczony, gdy stężenie co najmniej jednej substancji przekracza wartość
dopuszczalną określoną w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.
(Dz. U. Nr 165 poz. 1359)

Wyniki badań opracowuje się w formie "Sprawozdania z badań zanieczyszczenia
gruntu lub wody gruntowej". W przypadku wykonywania badań zanieczyszczenia
równolegle z prowadzeniem badań geologicznych lub geotechnicznych, ich
wyniki stanowią załącznik do dokumentacji geologicznej.

Koszt wykonania badań zanieczyszczeń jest ustalany indywidualnie, w
dostosowaniu do wymaganego zakresu prac. Informację o cenach naszych usług
można uzyskać telefonicznie lub wysyłając zapytanie e-mailem.

Do rozpoczęcia prac terenowych związanych z oceną zanieczyszczenia gleby,
gruntów i wód gruntowych wymagane są:

    zlecenie lub umowa na wykonanie badań zanieczyszczenia gruntów lub wód,
    mapa zasadnicza lub sytuacyjno-wysokościowa działki w skali 1: 500 lub 1:1000 a
    w razie jej braku wyrys z ewidencji gruntów,
    informacja o terenie badań (wymagane informacje znajdują się we wzorze
    zlecenia),
    zgoda właściciela działki na przeprowadzenie badań zanieczyszczenia na jego
    nieruchomości,
    umożliwienie wjazdu lub wejścia na teren badań.


Wszystkie konieczne dokumenty można dostarczyć mailem lub faxem. Podkład
mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej w formie elektronicznej prosimy
przesłać w postaci  rastrowej (pliki z rozszerzeniem *.bmp,*.jpg, *.tif) lub
wektorowej (*.dwg). Prosimy o nie przesyłanie map w formacie *.pdf, ze
względu na brak możliwości ich późniejszej edycji.