GeoJust s.c. oferuje kompleksowe usługi geologiczne, geotechniczne, hydrogeologiczne i studniarskie. Prowadzimy działalność na terenie całego kraju, głównie w województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim.

Świadczymy usługi w zakresie:

Terenowych badań geologicznych i geotechnicznych:

 • tyczenie i niwelacja geologicznych punktów badawczych,
 • wykonywanie odkrywek fundamentów, wykopów i szurfów badawczych,
 • wiercenia geologiczne i geotechniczne, ręczne i mechaniczne, wiercenia rurowane,
 • instalowanie piezometrów,
 • wiercenia w nawierzchniach istniejących dróg w celu ustalenia ich konstrukcji,
 • pobieranie próbek gruntów i wód do dalszych badań laboratoryjnych,
 • sondowania dynamiczne,
 • sondowania próbnikiem przelotowym,
 • badania rezystywności gruntu,
 • dozór i kierowanie pracami geologicznymi.

Geotechniki:

 • opinie geotechniczne,
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego (dokumentacje geotechniczne) ustalające warunki posadawiania obiektów budowlanych: budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków usługowych i biurowych, hal, magazynów, pawilonów handlowych, makretów, instalacji przemysłowych, masztów, dróg, mostów, sieci uzbrojenia podziemnego i innych,
 • badania geotechniczne z wykorzystaniem metod geofizycznych: georadaru, badań elektrooporowych,
 • projekty geotechniczne,
 • oceny stateczności skarp i zboczy,
 • odbiory wykopów fundamentowych,
 • kontrola zagęszczenia podsypek i zasypek budowlanych, wałów przeciwpowodziowych i nasypów komunikacyjnych,
 • badań laboratoryjnych gruntów.

Geologii inżynierskiej:

 • projekty robót geologicznych,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla wszelkiego rodzaju budownictwa.

Hydrogeologii:

 • opinie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu,
 • projekty robót geologicznych,
 • projektowanie ujęć wód podziemnych (studni),
 • projektowanie pionowych, gruntowych wymienników ciepła (pomp ciepła),
 • dokumentacje hydrogeologiczne dla obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne,
 • dokumentacje hydrogeologiczne określające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych,
 • oceny podatności warstw wodonośnych na zanieczyszczenia,
 • modelowanie numeryczne przepływu wód podziemnych,
 • projektowanie i instalacja piezometrów.

Geologii złóż:

 • projekty robót geologicznych na poszukiwanie i udokumentowanie złóż kruszywa naturalnego,
 • dokumentacje geologiczne złóż kruszywa naturalnego,
 • przygotowywanie w imieniu Przedsiębiorcy wniosków o udzielenie koncesji na wydobycie złóż kruszywa naturalnego.

Ochrony środowiska:

 • projektowanie i prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych dla składowisk odpadów, stacji paliw i innych obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne,
 • pobieranie próbek gruntów i wód gruntowych do badań w zakresie analizy podstawowej, na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń.

Ofertę naszych usług kierujemy w szczególności do:

 • Firm usługowych z branży geologicznej i ochrony środowiska.
 • Agencji i biur nieruchomości.
 • Osób i firm zamierzających kupić nieruchomość gruntową na cele budowlane.
 • Inwestorów, projektantów i konstruktorów budynków jednorodzinnych.
 • Inwestorów, projektantów i wykonawców przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Inwestorów, projektantów i konstruktorów obiektów budowlanych.
 • Projektantów dróg.
 • Projektantów sieci uzbrojenia podziemnego.
 • Inwestorów i projektantów stacji paliw.
 • Wykonawców prac ziemnych i fundamentowych.
 • Przedsiębiorców zamierzających prowadzić wydobycie złóż kruszywa naturalnego.