Nasza firma dysponuje trzema zestawami lekkich sond dynamicznych (DPL), które wykorzystujemy do badania zagęszczenia gruntów. Sonda DPL służy do określania stopnia zagęszczenia rodzimych gruntów sypkich do głębokości 10 m oraz do kontroli zagęszczenia nasypów budowlanych. Metoda badania zagęszczenia gruntów sypkich za pomocą sondy DPL jest zalecana przez normy: PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe oraz PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

Sonda dynamiczna DPL nie nadaje się do badań zagęszczenia grubych żwirów, nasypów zawierających domieszki kamieni i gruzu oraz podbudowy nawierzchni dróg i placów wykonanych z kruszywa. Dla gruntów tego typu wykonuje się badania modułu odkształcenia płytą sztywną VSS lub określa się laboratoryjnie wskaźnik zagęszczenia.

Badanie zagęszczenia sondą DPL polega na wbijaniu sondy uderzeniami młota o wadze 10 kg, swobodnie spadającego na kowadło z wysokości 0,5 m. W czasie sondowania rejestruje się liczbę uderzeń młota potrzebną do zagłębienia sondy na głębokość 10 cm. Wyniki badania porównuje się z wykresem zależności stopnia zagęszczenia od liczby uderzeń, na podstawie normy PN-B-04452:2002 i dokumentuje na karcie wyników badań sondą dynamiczną lekką (DPL).